Aug 27, 2009

Garbharakshambigai shloka

Aehyaehi Bhagavan Brahman, Praja-Karthaha Prajaapathae I

Pragrihneeshva Balim Sa-imam, saapathyam raksha Gharbineem IIAshvinou Dheva Dhevaesow, Pragruhneedhan Balim Dhvimam I

Saapathyaam Garbineem sa-imam sa Rakshatham Poojayaanayaa IIRudhrasha Aekaadhasha Broktha , Pragrahnanthu Balim Dhvimam I

Yakshamaagam Preethayae Vrutham, Nithyam Rakshandhu Garbineem IIAadhithyaa Dhvaadhasha Brokthaha, Pragrimneethvam Balim thvimam I

Yashmaakam Thejasaam Vridhya, nithyam rakshatha garbineem IIVinayaka Ganaadhyaksha, Shiva puthra Mahabala I

Pragrihneeshva Balim sa-imam, Saapathyam raksha garbineem IISkandha Shanmuga devaesha puthra preethi vivardhana I

Pragrihneeshva Balim sa-imam, Saapathyam raksha garbineem IIPrabhaasaha prabhavashyamaha prathyoushow maaruthoenalaha I

Druvodhara dharashaiva, vasavoeshtow prakeerthithaha I

Pragruhneethvam balim sa-imam, nithyam Rakshatha Garbineem IIPithurdevi pidhushraeshtae, bahu puthree mahaa bale I

Boodha sreshtae nisha vaasae, nirvrithae shounagapriyae I

Pragrihneeshva Balim sa-imam, Saapathyam raksha garbineem IIRaksha Raksha Mahadeva, Baktha-Anugraha karaga I

Pakshi Vaahana Govindha, Saapathyam raksha Garbineem

No comments: